SCRCA Image: 253380_1987-xx-xx_SDC_SM_Dent_Elevation-NE