SCRCA Image: 247780_2012-05-05_MRH_BV_SAC-66-RHV_Detail-Datestone-NE-1