SCRCA Image: 247780_2007-07-07_MRH_BV_SAC-66-RHV_Detail-NE-Abut-From-N